Removal In Progress

จะ Format ทิ้งให้หมด… #อ๊ากกก

คงจะดี… ถ้าเราสามารถเลือกลบ อะไรบางอย่างในหัวใจได้ …ด้วยการคลิกแค่ไม่กี่ครั้ง

#อ๊ากกก