My Supporter

ขอแค่ที่พักพิงในยามที่อ่อนแอ #อ๊ากกก

“ในยามที่เราอ่อนแอ”

ขอแค่มีใครสักคนเป็นที่พักพิง …ก็น่าจะพอแล้ว

อรอนงค์: ขออยู่แบบนี้ สักพักได้มั้ย?

#อ๊ากกก