I’m so Hot

ถึงอากาศจะร้อนเยี่ยงนี้ #แต่หนูจะทำยังงั้นไม่ได้นะลูก!!! #อ๊ากกก

วันทั่วไป

วันที่ร้อน

วันที่ร้อนมากๆ

วันที่ร้อนเควี่ยๆ

ชโนทัย: ประชดแม่ม!!

#อ๊ากกก