hny-2019

ปีใหม่นี้…ทำอะไรกันดี? #อ๊ากกก

เคาท์ดาวน์
อัครเดช: หนึ่ง… ฉอง… ฉาม…

ตีมอน
อรอนงค์: กรี๊ด~

สวดมนต์
ภัทรธีภา: นะโมตัสสะ… นะโมตัสสะ… (น่ากลัวก็ม่ายบ็อก!!)

นอนข้ามปี
(ชโนทัย: Zzz)

#อ๊ากกก

☐ อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………..